ERZİNCAN MERKEZ İLÇE KÖYLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
ERZİNCAN MERKEZ SAZTEPE VE ERGAN KÖYLERİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ VE KANALİZASYON İNŞAATI  İŞİ   YAPILACAKTIR.
 
 
 
1. İdarenin
 
 
a ) Adresi
:
 Erzincan Valiliği Hizmet Binası İnönü Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Cad.
 
 
b ) Telefon - Faks Numarası
:
 446 2245726 – 446 2121035 
 
 
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)
:
 merkezilcekoylerbirligi@gmail.com
 
 
 
2. İhale Konusu işlerin
 
 
 
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-Erzincan Merkez Saztepe Köyü İçmesuyu Şebekesi ve Kanalizayon İnş.İşi.
2- Erzincan Merkez Ergan  Köyü İçmesuyu  ve Kanalizayon İnşatı.İşi
 
 
 
b ) Yapılacağı Yer
:
1-Erzincan Merkez Saztepe Köyü
2-Erzincan Merkez Ergan Köyü
 
 
 
 
c ) İşin  başlama tarihi ve Süresi 
:
  1. İşe  Sözleşmenin imzalanmasından sonra beş gün içinde yer teslimi yapılarak başlanılacak ve yer teslim tarihinden itibaren 240 (İKİYÜZKIRK)  takvim günü içerisinde bitirilecektir.
 
  1. İşe  Sözleşmenin imzalanmasından sonra beş gün içinde yer teslimi yapılarak başlanılacak ve yer teslim tarihinden itibaren 240 (İKİYÜZKIRK)  takvim günü içerisinde bitirilecektir.
 
 
 
3. İhalenin
 
 
a ) Yapılacağı Yer
:
Erzincan İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonu
 
 
b ) İhalelerin Tarihi - Saati
:
 1.İş  için 05/04/2017  ÇARŞAMBA  GÜNÜ  Saat : 14.30
2. İş için  05/04/2017  ÇARŞAMBA GÜNÜ   Saat : 15:00
 
 
 
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,(Standart Frm)
4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinde  belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin  yazılı taahhütname, (Standart Form)
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmını alt yüklenicilere Yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, (Standart Form)
4.1.10. İhaleye Ortak Girişim olarak katılınması halinde Ortakların hisse oranlarını gösterir İş Ortaklığı Beyanı.
4.1.11. İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 50 si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 15 yıl içinde iş deneyimini gösteren belgesi verilecektir. Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinin  (A) ALTYAPI İŞLERİ – IV GRUP – İçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri  kısmında sayılan işler benzer iş kabul edilecek, İnşaat Mühendisliği Diploması Denk sayılacaktır. (İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi ile ilgili “Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin” ilgili hükümleri dikkate alınacaktır.)
4.1.12. İhale Kapsamında istenilen Teknik Personele İlişkin Standart Formlarda içeriği verilen Taahhütname.(Standart Form)
 
                   
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 32.maddesine göre en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Yazılı olarak teklif olunun bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda komisyon 39.madde gereği isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir bu durumda 39.maddenin 2.fıkrası uygulanır.
 
 
 
6. İhale dokümanları Erzincan Valiliği Birlik Bürosu adresinde görülebilir ve 250,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Doküman bedelleri birliğin Erzincan T.Halk Bankası Şubesindeki TR58 0001 2009 3440 0005 0000 21 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
 
7. Teklifler 1. İş İçin 05/04/2017  Çarşamba  günü  saat : 14.30’a – 2. İş İçin 05/04/2017 Çarşamba Günü Saat :15:00’a  kadar Erzincan İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu  adresine verilecek ve ihaleye katılanlar hazır bulunacaklardır.
 
8. İstekliler tekliflerini birim fiyat cetveli şeklinde vereceklerdir ve ihale üzerinde kalan istekli ile Birim Fiyat Sözleşme İmzalanacaktır.
 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İstekliler Nakit Teminatlarını Merkez İlçe Köyler Birliğinin T.Halk Bankası şubesindeki 05000042 nolu hesaba yatıracaklardır.
 
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30 takvim günü olmalıdır.
 
11.  Birliğimiz 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabiidir. Ancak ;Ceza ve Yasaklama durumlarında Yönetmeliğin 55.maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.
12-Birliğimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.